Declaracions

Les associacions que impulsem la ILP pel 6% hem encetat una nova iniciativa per fer partícips a tots els consells escolars-educatius. Aquesta campanya de declaracions institucionals s’uneix a la campanya de  mocions municipals on demanem l’adhesió dels ajuntaments catalans a la ILP, que traslladin al Govern de la Generalitat la necessitat d’ajustar l’atenció de les necessitats educatives que s’estan cobrint des de l’ajuntament a l’evolució real de costos i preus (tal com estableix la Disposició Addicional Quarta de la LEC) i donar trasllat d’aquests acords a les associacions de veïns i veïnes, a les entitats del món educatiu, als centres educatius ubicats al municipi i a totes les organitzacions de caràcter social de la localitat.

Aquí teniu el text de la declaració que presentarem als consells escolars-educatius de Catalunya. Recordeu que l’acord de donar suport a la ILP ha de constar a l’acta de la sessió conforme s’ha d’aprovat per majoria i l’acta l’ha de signar qui ocupa presidència i secretaria

Declaracions aprovades

Consell d’Educació de Catalunya

Escola Miralletes