Nova iniciativa de declaracions dels consells escolars /educatius

Les associacions que impulsem la ILP pel 6% hem encetat una nova iniciativa per fer partícips a tots els consells escolars-educatius. Aquesta campanya de declaracions institucionals s’uneix a la campanya de mocions municipals, que podeu consultar a l’apartat Ajuntaments.

La iniciativa cerca el suport dels consells escolars i educatius catalans per garantir el finançament del sistema educatiu català fent efectiu el compromís de despesa en educació d’un mínim d’un 6% del PIB de Catalunya i tot un seguit de mesures:

 1. La reducció de ràtios grup/professionals i alumnat per unitat a tots els ensenyaments de règim general i universitaris, augmentant la despesa per alumne o alumna.
 2. La millora de les infraestructures educatives públiques.
 3. El desplegament complet del sistema educatiu inclusiu del Decret 150/2017.
 4. L’erradicació de la segregació escolar i augment de recursos als Centres de màxima complexitat.
 5. La reversió de les retallades per al personal dels centres educatius públics.
 6. L’equiparació de les condicions de treball dels treballadors i treballadores dels centres concertats.
 7. La implantació de la coeducació en tots els àmbits educatius.
 8. L’establiment d’un servei de menjador universal i gratuït.
 9. L’establiment de plans de formació contínua.
 10. Els recursos suficients per impulsar la immersió lingüística en llengua catalana.
 11.  Una oferta pública suficient de l’etapa del 0 a 3 anys.
 12.  La dotació pressupostària per garantir la creació d’oferta pública de places de Formació Professional suficient.
 13. La millora de l’oferta dels ensenyaments de règim especial: dansa, música, idiomes, ensenyaments artístics, esportius…
 14. La qualitat de l’educació a l’Escola Rural i el nombre suficient de centres per compensar les desigualtats territorials.
 15. El foment de l’educació de les persones adultes.
 16. L’accés al Lleure Educatiu en condicions d’equitat per a tots els infants i joves.
 17. Un increment considerable de les beques i ajuts per a l’estudi.
 18. Un finançament suficient de la Universitat pública catalana, que permeti desenvolupar una política universitària sobre la base de quatre eixos: recerca de l’excel·lència internacional, la formació basada en metodologies innovadores, la internacionalització del sistema universitari català, i una transferència cap a la societat.
 19. L’ajust de les transferències a les Corporacions locals, per atendre necessitats educatives, a l’evolució real de costos i preus.

Atès que l’educació és un dret de totes les persones, la seva garantia ha d’estar per sobre dels avatars conjunturals econòmics o polítics.


Publicada

a

per

Etiquetes: